Over de budgettaire soberheid van de nieuwe coalitie (2)

In een vorig artikel zagen we dat de nieuwe coalitie hoopt het begrotingstekort in gewone dienst dit jaar terug te brengen tot 6,7 miljoen (in plaats van 9 miljoen). Men wil dit doel voornamelijk bereiken door een stijging van de ontvangsten: in vergelijking met de begroting van vorig jaar verwacht men voor 4 miljoen méérontvangsten. Of zelfs 6 miljoen als we vergelijken met de vorig jaar erkende vorderingen.

Vandaag gaan we even na of de nieuwe tripatite (VLD, N-VA, SP.A) dit jaar van plan is om meer of minder te investeren dan de vorige coalitie (CD&V, VLD) in het jaar 2012.
Buitengewone uitgaven bestaan vooral uit uitgaven voor investeringswerken en schulduitgaven (leningen en deelnemingen).
Het huidige bestuur voorzag in de oorspronkelijke begroting 2013 voor 20,6 miljoen aan investeringen. Met de maandag a.s. (1 juli) nog goed te keuren budgetwijziging is dit krediet nog met bijna één miljoen verminderd tot 19,6 miljoen.
Dat is dus bitter weinig als we dat bedrag vergelijken met wat de ambities van de vorige ploeg nog waren in de begroting 2012. Men raamde het uit te geven bedrag toen op niet minder dan 36,3 miljoen !!
Maar…
Kortrijkwatcher heeft nooit geloofd dat de vorige ploeg dit gigantische bedrag zou kunnen realiseren. En zie. Wat blijkt uit de jaarrekening van 2012? Er is vorig jaar voor slechts 19,1 miljoen euro vastgelegd…
We stellen dus vast dat de raming van de investeringsuitgaven voor dit lopende jaar ongeveer even hoog ligt als het bedrag waartoe de vorige bestuursploeg zich heeft verbonden: 19 miljoen euro.
Dit getuigt dus zeker wel van budgettaire soberheid inzake investeringen. (Iets waar de SP.A-fractie vroeger altijd faliekant tegen was.)

Buitengewone uitgaven omvatten ook schulduitgaven: leningen.
Dit jaar is tot op heden eigenlijk nog geen althans nieuwe lening toegestaan
. Ter financiering van de investeringen is men nu wel bezig met het volkomen droogleggen van het buitengewoon reservefonds, dat vorig jaar nog bestond uit 13,9 miljoen euro.
Met de komende eerste budgetwijziging stijgen de schulduitgaven met niet minder dan 5,57 miljoen euro !
Dit is evenwel te beschouwen als een vorm van bezuiniging, aldus het nieuwe schepencollege.
Bepaalde leningen voor uitgaven van het jaar 2003 met een vrij hoge intrestvoet komen in de loop van dit jaar op herzieningsdatum. Als we die tegen die datum vervroegd aflossen, dan kan Stad dat doen zonder wederbeleggingsvergoeding en besparen we jaarlijks ongeveer 300.000 euro kapitaalaflossing en vervalt een intrest van 1,3 miljoen. ‘t Is te hopen !!

P.S.
In een volgend stuk wat concrete gegevens over de voorziene investeringen.