KVK: het jaarverslag van de bestuurders (3)

Het boekjaar van de cvba “Kortrijk Voetbalt” sluit af op 30 juni.
De Algemene Vergadering van de vennootschap kon de jaarrekening 2012-2013 pas op 22 november goedkeuren. Op die dag brachten de bestuurders ook hun verslag uit over “de ontwikkeling, de resultaten, de positie van de vennootschap, – de risico’s en onzekerheden”. Dat is trouwens verplicht volgens het Wetboek van Vennootschappen (art. 95).
Nu is dat verslag voor het eerst in al die jaren gepubliceerd op de website van de Nationale Bank (de balanscentrale).
Interessant.

Zo moeten we niet meer zelf nagaan hoe het zit met de solvabiliteit en de liquiditeit van voetbalclub.
Slecht dus, zoals in vorige boekjaren.

Liquiditeit? 0,88. Moet minstens 1 bedragen als KVK aan zijn verplichtingen op korte termijn wil voldoen.
Solvabiliteit? 23,2 procent. Ook absoluut geen gezonde financiële situatie. De norm is minstens 25 %, sommige boekhouders (of banken) zeggen: minimaal 30 %.
En het werkkapitaal is al niet heel groot: 56.180 euro. (Zelf berekend: vlottende activa min kort vreemd vermogen.)
En uit een vorig stuk leerden we dat het over te dragen verlies -412.907,29 euro bedraagt.

Maar de bestuurders van KVK houden er wel de moed in.
– Zie wat ze in hun verslag vertellen over de ontwikkeling van de vennootschap:
“Uit vergelijking van de resultatenrekening van de laatste twee boekjaren blijkt dat de vennootschap aan de gestelde verwachtingen voldoet.”
– En over de positie van de vennootschap?
“Uit deze cijfers blijkt dat de vennootschap zich verder als een belangrijke speler op de markt handhaaft.”
– En over risico’s en onzekerheden?
“De onderneming werd niet geconfronteerd met risico’s en onzekerheden die een materiële invloed hebben op de resultaten en de financiële positie van de onderneming.”

Ten slotte hebben de KVK-bestuurders het nog over mogelijke “belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar”.
Welnu die zijn er niet geweest.
“Er hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die de resultaten en de financiële positie van de onderneming op belangrijke wijze beïnvloeden.”

Dat is dus een regelrechte leugen.
Onze lezer weten dat de club dringend geld nodig had om bepaalde noodzakelijke werken aan het Guldensporenstadion uit te voeren. Stad Kortrijk heeft daarom de jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro voor de periode van 6 jaar in één keer open gesteld. Voor 900.000 euro.