Over geraamde en ingekohierde belastingen

Een kohier is een register van welbepaalde belastingplichtigen.
Inkohieren of vestigen betekent dat het bestuur formeel vaststelt dat een welbepaalde belastingplichtige een welbepaald bedrag verschuldigd is aan de gemeente
.

Halfweg vorige maand heeft het schepencollege het kohier van de belasting op terrassen voor het aanslagjaar 2013 vastgesteld en uitvoerbaar verklaard.
Er zijn 136 ingeschrevenen en die zouden samen 37.655 euro moeten ophoesten. Dat is een bruto-bedrag. De netto-vastgestelde rechten zullen we pas in de maand mei kennen, als de jaarrekening 2013 ter sprake komt in de gemeenteraad. De netto-vastgestelde rechten kunnen lager liggen, vanwege onverhaalbare posten of oninvorderbare ontvangsten. De horeca zal ongetwijfeld ook bezwaarschriften indienen.
Voor 2013 raamde men de ontvangsten inzake belasting op terrassen op 52.603 euro.
In 2012 was er voor 24.000 euro begroot en bedroegen de netto-vastgestelde rechten 52.602 euro.

Vorige maand heeft het schepencollege ook de leegstandheffing op gebouwen en woningen voor het aanslagjaar 2013 ingekohierd.
Er zijn 1O3 ingeschreven voor een bruto bedrag van 160.925 euro.
Er was voor slechts 51.353 euro begroot !
In 2012 is er namelijk 51.350 euro vastgesteld aan netto-rechten. De raming bedroeg toen 65.001 euro.
Over de belasting op leegstand lopen er telkenjare veel bezwaarschriften binnen. Het schepencollege verwerpt die praktisch altijd. Maar wie enig energieverbruik kan bewijzen haalt het wel.