Het verzwegen gedeelte van het arrest van de RvS aangaande de bouw van de ondergrondse parking Houtmarkt (2)

Op 12 januari gunde het schepencollege de werken ‘bouw van een ondergrondse parking op de Houtmarkt in combinatie met de heraanleg van het bovengrondse plein en zijn ruime omgeving’ aan de tijdelijke handelsvennootschap Artes Depret en NV-Artes Roegeers NV.
De notulen van het College waren bijzonder karig met informatie. Het aantal inschrijvers op de open offerte, noch de namen ervan werden vermeld. Niet de minste puntenvergelijking of beoordeling. Volstrekt ongebruikelijk is dit. Totaal niet transparant.

Twee van de zes kandidaat-inschrijvers hebben een vordering ingesteld ‘tot schorsing bij dringende noodzakelijkheid’ van de tenuitvoerlegging van de beslissing van het College. De huidige schepen van parkings Axel Weydts (SP.A) weigerde de namen van die aannemers bekend te maken en gaf aan de raadsleden nauwelijks info over de reden van de vordering.
De raadsleden kregen zelfs de aanmaning om over heel de zaak zedig te zwijgen. En dit terwijl elkeen weet dat de Raad van State zijn arresten publiceert op zijn website.

Een eerste vordering tot schorsing kwam er op 27 januari vanwege de tijdelijke handelsvennootschap NV Persyn en Soletanche Bachy France SAS. De tweede vordering van 28 januari was ingesteld door de tijdelijke handelsvennootschap MBG-Verhelst. Op 26 februari twitterde de schepen van parkings triomfantelijk dat de Raad van State beide vorderingen tot schorsing had verworpen.
Maar men heeft iets verzwegen.
De eerste vordering is evenwel ingesteld met een enig verzoekschrift waarin OOK de nietigverklaring van de bestreden beslissing is gevraagd. En dit geding is aldus nog hangende!

Intussen levert de lectuur van de arresten van de RvS hier en daar nog wat amusementswaarde op.
– De raadsman van de verwerende partij (stad Kortrijk) – mr. Dirk Van Heuven (van Publius) – liet zich bijstaan door Kenneth Ghysels, een projectingenieur (elektromechanica) van de firma SBE, zijnde een medewerker van het studiebureau OKRA-SBE-Zwart&Jansma dat het project Houtmarkt ontwerpt en begeleidt.
– Bij aangetekende brief van vermoedelijk 13 januari 2015 – doch verkeerd gedateerd op 13 december 2015 – deelt Stad aan de partijen mee dat de opdracht niet aan hen is toegewezen. En als bijlage is enkel een kopie gevoegd van het beoordelingsverslag. Het gunningsverslag ontbrak. Stad heeft toen ook nagelaten om uitdrukkelijk te vermelden welke rechtsmiddelen open staan tegen de genomen gunningsbeslissing. Men is daartoe wettelijk verplicht.
– Volgens de verzoekende partij NV Persyn-Bachy was de voorgestelde verf voor de binnenschilderwerken in de offerte van te THV Artes niet bestekconform. Er was verf op solventbasis voorgeschreven en de gekozen inschrijver NV Artes stelt watergedragen verf voor.
РIn het bestek was bepaald dat de inschrijvers als referentie een lijst moesten voorleggen van minstens drie gelijkaardige werken, zijnde de bouw van een publieke ondergrondse parking. De gekozen inschrijvers gaf een lijst met onder meer een private parking van een ziekenhuis en een priv̩-parking bij een kantorencomplex.