Waarom is de Kortrijkse gemeenteraad van 8 mei historisch te noemen? (deel 2)

In de vorige editie van deze alternatieve stadskrant kreeg u een nauwkeurige weergave van de speech die Helga Kint (H.K.) als voorzitter van de Raad bracht op die merkwaardige zitting van de maand mei. Eigenlijk ging het om een soort zedenpreek waarbij Helga zorgvuldig de kern van de zaak uit de weg ging zodat een buitenstaander uit wat ze vertelde ten hoogste kon uitmaken dat er iets niet erg goed loopt in de Kortrijkse gemeenteraad. (Maar zij heeft daar geen schuld aan, dat maakt ze wél duidelijk.)

Hierna volgt (cursief) een bijna letterlijke, maar wel ingekorte versie, van de toespraak die VB-fractieleider Wouter Vermeersch (ditmaal zonder onderbreking) kon houden als een soort aanvulling en repliek op de speech van onze raadsvoorzitster.
Onze lezers zullen hiermee al wat meer en beter begrijpen waar het allemaal om draait.

“Geachte voorzitter, beste raadsleden,
We stellen spijtig genoeg vast dat u de feiten weigert bij naam te noemen. Wat is de aanleiding van uw verklaring? Een klacht die we hebben ingediend bij de deontologische commissie waar u voorzitter van bent. Samen met de fractieleiders hebben we toen duidelijk gezegd : als u een verklaring brengt in de gemeenteraad, zorg dan dat u de feiten bij naam noemt en vermeldt dat ALLE fractieleiders gezegd hebben dat dergelijke feiten niet kunnen. Dat hebt u niet gedaan.

N.v.d.R. (1) Er bestaat hier zoiets als “het Bureau van de Fractieleiders”. Dat bespreekt bijwijlen de gang van zaken in de gemeenteraad (in verband met het huishoudelijk reglement) en indien nodig ook problemen of incidenten die zich voordoen. Raadsleden krijgen niet automatisch de agenda of de verslagen van het Bureau, daar moeten de fractieleiders zelf maar voor zorgen. Zo kan het zijn dat die raadsleden eigenlijk ook en zelfs hier niet eens ten volle beseffen waarover het gaat!)

Dus laat mij uw taak vervullen, namelijk de feiten bij naam noemen. Na mijn tussenkomst over de erkenning van de Kortrijkse moskee hebben schepen Axel Weydts (die vandaag afwezig is) en schepen Wout Maddens heel duidelijk ‘racist’ geroepen. Bovendien heeft Maddens het gewaagd om met handgebaren te verwijzen naar Adolf Hitler. Hij heeft hierbij zowel de bles als de hiltlersnor uitgebeeld. Dat gaat natuurlijk heel ver.
N.v.d.R. (2) De vraag kan gesteld of Weydts hier niet met opzet afwezig was, wetend dat Vermeersch verontschuldigingen zou kunnen eisen. Overigens zijn de gedragingen van meer speciaal deze schepen in woord én daad ten overstaan van de raadsleden van het Vlaams Belang van een onvoorstelbaar laag allooi. Hij bestaat het bijvoorbeeld om te weigeren om op een vraag te antwoorden. Maar het is nu niet echt de gelegenheid om in detail over Weydts’ gedragingen nogmaals uitvoerig te vertellen. (Soms lijkt het ons aangewezen om bij zijn angstaanjagende, heftige, driftige manier van optreden de hulp in te roepen van het aanwezige N-VA-raadslid en arts, dr. P.Dejaegher. )
Het belangrijkste is nu om vast te stellen dat Helga Kints – als voorzitter – alles zomaar laat voorbijgaan, zonder de schepen tot de orde te roepen. Ook dat is in de geschiedenis van onze raadszittingen historisch te noemen. De wijze van (niet) optreden van de voorzitter – als het om leden van het College gaat tenminste – moet duidelijk en voor eens en altijd in vraag gesteld. De vraag namelijk of zij niet best wordt vervangen.

“Er hebben al heel wat scheldpartijen plaatsgevonden. Wij werden hier reeds fascisten genoemd, kemels, smeerlappen, sukkelaars. Voor dat laatste is de burgemeester (Ruth Vandenberghe) trouwens terecht gewezen door de gouverneur.
Wij hebben met onze partij een steekproef laten uitvoeren in Vlaanderen. En er is dus geen enkele centrumstad, noch een kleine gemeente, waar dergelijke feiten voorvallen of waar een gemeenteraadsvoorzitter zo vaak op vingers werd getikt door de gouverneur. Wat hier gebeurt en wordt getolereerd in de gemeenteraad is ongezien in Vlaanderen.

N.vd.R. (3) Kortrijkzanen weten dat niet. Staat niet in onze gazetten. Onze plaatselijke “journalisten” verdienen die naam niet. Zij voldoen gewoon niet aan hun maatschappelijke en deontologische verantwoordelijkheid. Dat is méér dan een beroepsfout.
(We vernemen intussen dat schepen Maddens nu ook al een CD&V-raadslid heeft uitgemaakt voor “zak“. Met name Benjamin Vandorpe. De maat is vol.)

“Wat er gebeurd is, is dat ik in de publieke zitting werd beticht van een strafrechtelijk misdrijf, namelijk ‘racisme’. Wat hier dus gebeurd is, is pure laster. En het feit dat u er niet in slaagt, mevrouw de voorzitter, om daar een gevolg aan te koppelen, om dat terug te koppelen naar het schepencollege (wat wij met de fractieleiders hebben beslist), dat betreuren wij. Er werd afgesproken dat er een duidelijke verklaring zou komen waar de feiten bij naam worden genoemd en er ook afstand van wordt genomen. Dat is niet gebeurd.
Dus we vragen dat er publieke verontschuldigingen zullen komen van de twee collega’s voor deze pure laster. Bovendien zullen wij ons beraden over verdere stappen
.

—-
Het vervolg?
Helga geeft geen kik. Wout Maddens ook niet.
Hannelore Vanhoenacker, CD&V-fractieleider, neemt het woord.

(Zie volgende editie.)