Gas5 kan veel geld opbrengen !

GAS5 is een nieuwe (de zoveelste soort) Gemeentelijke Administratieve Sanctie waarbij een gemeente nu een boete kan opleggen voor een beperkte snelheidsovertreding (20 km) in zones waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km per uur. Dat kon theoretisch eigenlijk al van in het jaar 2021 maar in Kortrijk is die mogelijkheid pas goedgekeurd in een gemeenteraad van september 2023. De VB- en CDV-fracties stemden tegen.
(Wat weinigen nog weten is dat toenmalig federaal parlementslid Vincent Van Quickenborne al in 2016 een wetsvoorstel heeft ingediend om snelheidsovertredingen tot 20 km te integreren in de GAS-wetgeving. Hij wou hiermee de parketten ontlasten. Maar Quickie was vergeten dat het hier ging om een gewestelijke materie en de Raad van State riep hem tot de orde.)
Iedereen weet wel dat die nieuwe boete (waarbij dus niet meer wordt gepenaliseerd) oorspronkelijk in het leven is geroepen en bedoeld om lokale besturen een extra financiële hefboom te geven om bijvoorbeeld te zorgen voor een beter verkeersveiligheidsbeleid. Maar zeker onze eigenste VB-raadsleden zijn er wel degelijk van overtuigd dat de invoering van de nieuwe GAS-boete (wat een tautologie!) gewoon bestemd is om de gaten in de stadskas te vullen. Het VB vermoedt zelfs dat het Kortrijkse stadsbestuur op weg is om met de vaststellingen van dit soort snelheidsovertredingen jaarlijks twee miljoen euro (en geen 1 miljoen netto, zoals het bestuur zich voorstelt) bijeen te flitsen.
En om dit vermoeden kracht bij te zetten heeft VB-raadslid Carmen Ryheul navraag gedaan wat de toepassing van GAS5 al heeft opgebracht in het laatste kwartaal van vorig jaar.
Gisteren 3 april heeft voornoemd raadslid via een persbericht van ‘Digitale Regio Kortrijk’ het antwoord op haar schriftelijke vraag verspreid. Het is het 145ste (!) van de partij, maar het grote vermoeden bestaat dat het communiqué weerom geen enkele krant zal halen.
Daarom doen wij het maar een keer
, in deze alternatieve stadskrant.

Om het rendement van GAS5 op te drijven is de tripartite van plan om drie vaste flitspalen op te stellen (Erasmuslaan, Hoge Dreef, Rollegemsesteenweg) en om naast de bestaande trajectcontrole nog twee onbemande snelheidscamera’s in te zetten.
Een en ander is nog niet operationeel, maar dat weerhoudt het stadsbestuur er intussen niet van om aan de lopende band te flitsen met de voorhanden mobiele camera’s.
En wat is nu de uitslag van al dit flitswerk?

Bruto-opbrengsten per maand:
– oktober 2023: 115.792 euro;
– november 2023: 215.072 euro:
– december 2023: 188.692 euro.
Totaal bruto voor dit kwartaal: 519.557 euro.

Hierbij passen twee belangrijke nuanceringen. Er zijn aan heel het gedoe ook kosten verbonden, en eigenlijk weten we ook niet goed of iedereen wel effectief zal betalen.
1. Er zullen vorderingen finaal oninvorderbaar verklaard worden vanwege bijv. gegrond bevonden verweren, moeilijke inning van buitenlandse dossiers, insolvabele debiteuren. Als zéér voorlopige assumptie meent het stadsbestuur dat we in die hierboven drie aangegeven maanden naar een bedrag van 51.956 euro (10 %) zullen mogen fluiten.
Dit gegeven alleen al herleidt de ontvangsten netto naar 467.601 euro.
2. Er zijn natuurlijk ook loonkosten in het beschouwde trimester.
– het GAS-team (2 VTE): 23.234 euro.
– politie (vele honderden uren!): 38.470 euro.
– debiteurenbeheer (rappels, verwerkingen betalingen): 10.505 euro.
Gevolg: van de bruto-ontvangsten moeten we nogmaals 72.208 euro aftrekken.
3. De kosten van het systeem (de IT-kost).
– jaarlijkse vaste kost: 10.505 euro.
– jaarlijks variabele kost: 25.365 euro.
(Stad rekent hier nog wel de opstartkosten aan: 8.446 euro.)
Totaal IT voor het besproken kwartaal: 44.102 euro.

Met aftrek van nog wat kleine diverse kosten komen we voor het laatste kwartaal van 2023 aan een NETTO-RESULTAAT van GAS5 op 348.676 euro. In drie maanden.
Blijft wel dat er in het beschouwde trimester voor een som van 519.557 euro werd beboet.
In die zin kan men dus wel stellen dat bij eenzelfde tempo aan vaststellingen de stadskas in één jaar met twee miljoen wordt gespijsd.
En hoe meer zone 30’s, hoe meer potentiële inbreuken !