Kopstukkendebat: vragen voor de burgemeester en het gezelschap

De Kortrijkse Perskring organiseert ter gelegenheid van de komende raadsverkiezingen een debat met de plaatselijke kopstukken Stefaan De Clerck (CD&V-burgemeester), VLD-schepen Wout Maddens, SP-raadslid Philippe De Coene, VB-raadslid Maarten Seynaeve, Groen-raadslid Bart Caron en de N-VA-voorzitter Marniek De Bruyne. Een en ander gaat door in de Katho (Doorniksesteenweg) op dinsdag 17 april om 19u30.

De VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) hield in de periode 21-26 maart een digitale enquête bij alle Vlaamse burgemeesters. Ontving hierbij niet minder dan 163 antwoorden, dat is een respons van 53 procent. We weten niet of onze burgemeester heeft deelgenomen aan de bevraging.
De moderators van het kopstukkendebat zouden niettemin in elk geval kunnen uitpakken met de gestelde vragen. Want die zijn heel perinent en kunnen een fel debat uitlokken.

Hierna de volledige vragenlijst.

* Hoe beoordeelt u de financiële situatie van uw gemeente?
64 procent van de VVSG-respondenten vond die goed tot zeer goed. De gazet HLN gaf Kortrijk een buis. Debat!!

* Hoe ziet u de financiële situatie evolueren in de volgende legislatuur?
53,5 procent zegt dat die zal verslechteren. Ook onze schepen van financiën (Alain Cnudde) slaakt alarmkreten. Nog meer debat.

* Hoe zijn de investeringen in 20O7-2012 geëvolueerd?
Bij 59,2 procent zijn die verhoogd. Hopelijk heeft onze burgemeester de cijfers bij de hand. Met lichtbeelden. En kent hij de realisitiegraad van de geplande investeringen. In bepaalde jaren nog geen 60 procent! (Om van de aanrekeningen nog te zwijgen.)

* Hoe ziet u de investeringen evolueren in de volgende legislatuur?
Ruim 60 procent verwacht een daling. Heeft onze burgemeester het laatste financieel meerjarenplan bij de hand?

* Hoe is het aantal personeelsleden geëvolueerd in de voorbije legislatuur?
Bijna 60 procent zegt dat het aantal is uitgebreid, zij het in beperkte mate. Gewoon ter info voor onze burgemeester: begin dit jaar 911 VTE, in 2007 843,15 VTE.

* Hoe ziet u het aantal personeelsleden evolueren?
65 procent verwacht een stabilisatie. Bij ons wil de VLD-coalitiepartner al jaren het aantal doen afnemen. Niet gelukt.

* Wat gebeurde er met de algemene dienstverlening?
Bijna 77 procent zag die toenemen. (Onze burgemeester zal het hier hebben over ‘prestaties’, over hoe weinig die kosten, in vergelijking met Hasselt.)

* Hoe ziet u die dienstverlening evolueren?
23 procent ziet die nog toenemen, maar het gros van de gemeenten wil die op hetzelfde peil houden.

* Hoe zijn de belastingen geëvolueerd in de voorbije legislatuur?
Bij bijna 62 procent gelijk gebleven. Onze burgemeester zal weer uitpakken met het gezegde dat de tarieven al tien jaar zijn ongewijzigd. Het juiste antwoord staat op een ander stuk in deze krant KW.

* Hoe ziet u de belastingen evolueren?
65,6 procent van de respondenten-burgemeesters hoopt dat die gelijk blijven. 28,8 procent verwacht een verhoging. Onze burgemeester niet.

P.S.
Er ontbreekt een belangrijke vraag: hoe is het gesteld met de evolutie van onze schuld?
En nog een. Hoe staat het met onze solvabiliteit? Is die in de loop der jaren verbeterd? Neen.

Stijgende en dalende bezoekersaantallen in de Kortrijkse musea

In 2011 bereikten de drie stedelijke musea samen 51.624 geregistreerde bezoekers. In vergelijking met 2010 (41.145 bezoekers) houdt dit een forse stijging in, vooral te danken aan tentoonstelling Roelandt Savery.

(P.S. Vorig jaar kopten de gazetten dat de bezoekersaantallen in 2010 dalende waren en publiceerden daarbij verkeerde cijfers. Nooit rechtgezet…)

Kortrijk 1302

Betalende bezoekers : 10.093 (49%)
Niet-betalend: 10.679 (51%) (De tentoonstelling “Woelige Stad” was gratis toegankelijk.)
Totaal: 20.772.

Scholen: 3.895 (19%)
Groepen: 4.194 (20%)
Individuele bezoekers: 12.683 (61%)

Vergelijking met 2010.
Totaal: 17.609 bezoekers. Stijging (+ 3.163) vooral te wijten aan groepsbezoek. Daling van het aantal bezoekers in de permanente opstelling en het aantal schoolbezoeken. De tentoonstelling “Woelige Stad” lokte 4.343 bezoekers.

Broelmuseum

Betalend: 11.250 (56%)
Niet-betalend: 8.963 (44%)
Totaal: 20.213.

Scholen: 2.222 (11%)
Groepen: 2.621 (13%)
Individuele bezoekers: 15.370 (76%)

Vergelijking met 2010.
Een stijging met 9.282 personen. Het aantal groepsbezoeken steeg spectaculair vanwege de tijdelijke tentoonstellingen.

Vlasmuseum

Betalend: 7.691 (72%)
Niet-betalend: 2.948 (28%)
Totaal: 10.639.

Scholen: 652 (6%)
Groepen: 4.584 (43%)
Individuele bezoekers: 5.403 (51%)

Vergelijking met 2010.
Opnieuw daling (-1.968), vooral bij het aantal individuele bezoekers. Maar het museum bereikte daarnaast wel nog 1.212 mensen via atelierwerking, lezingen, locatieprojecten.
Merk op dat het Vlasmuseum slechts 235 dagen open was. Wellicht heerst er een perceptie dat het Vlasmuseum vanwege de verhuis naar de voormalige Euroshop nu al is gesloten. Neen! Dit gebeurt pas op 3 december.

Kan onze burgemeester misschien wat beter op zijn cijfers letten?

Grote kop in “Het Laatste Nieuws” van 17 maart: “Belastingen tien jaar niet verhoogd“.
De burgemeester heeft het natuurlijk over de tarieven, de opcentiemen, de aanslagvoeten. Niet over de opbrengsten. In 2002 leverde de onroerende voorheffing (OV) 21,3 miljoen euro op. In 2011 is er 27,5 miljoen begroot. En voor dit jaar 28,2 miljoen. De aanvullende personenbelasting (APB) bracht in 2002 14,2 miljoen op. In 2011 21,0 miljoen en in 2012 verwacht men 21,1 miljoen euro ontvangsten.

Maar wat is tien jaar geleden?

In 2002 heeft men de opcentiemen (0V) verhoogd van 1.550 naar 1.750. Intussen tien jaar onveranderd gebleven, jawel. Dat wel.
In 2002 heeft men de aanslagvoet (APB) verhoogd van 6,5 naar 8,5 procent. In 2005 (net voor de verkiezingen) weer verlaagd naar 7,9 procent. Zeven jaar onveranderd gebleven. Of acht jaar als we 2012 erbij rekenen.

Burgemeester zegt nog iets anders: “De voorbije tien jaar hebben we als enige Vlaamse centrumstad de belastingen niet verhoogd.”
Dit is dus pertinent onjuist.

We bekijken even de opcentiemen (OV) in andere centrumsteden.
In Antwerpen en Sint-Niklaas zijn die sind 1992 (!) onveranderd gebleven op 1.350 en 1.325. En minder dan bij ons. In Brugge (1.600) en Gent (1.450) sinds 2002 onveranderd. In Mechelen heeft men in de periode 2003-2007 de opcentiemen zelfs verlaagd van 1.600 naar 1.575.

We bekijken ook even de aanslagvoeten (APB) in een aantal centrumsteden.
Al tien jaar of meer onveranderd in Antwerpen (8%), Genk (7%), Sint-Niklaas (8,5%).
In 2005 zijn de aanslagvoeten gedaald in Aalst (van 8% naar 7,5%) en Brugge (van 7% naar 6,9%). Leuven liet het tarief in 2006 dalen van 8% naar 7,5%. In 2007 daalden de tarieven in Mechelen (van 7,8 naar 7,4%) en Oostende (van 7 naar 6,5%).

Waarom noteert zo’n persjongen van HLN die bewering van de burgemeester geheel klakkeloos?

Zie nu eens wat Stefaan De Clerck nog durft te beweren.
Dat we hogere grondlasten (OV) moeten heffen omdat het kadastraal inkomen in Kortrijk laag ligt.
Welnu. Het gemiddelde KI in 2009 voor het totaal aantal woongelegenheden was in Kortrijk 891. In het arrondisement 756 en in de provincie 779.
Voor gewone huizen 818 (arr. 707, prov. 714). Voor handelshuizen 1.995 (arr. 1.471, prov. 1.380). Voor appartementen 1.038 (arr. 929, prov. 860). Voor buildings 771 (arr. 738, prov. 745).

Wilt u waarlijk alles weten?
De waarde van 1 opcentiem OV bedroeg in 2011: 15.525 euro. In 2002: 12.798 euro.
De waarde van 1 procent APB bedroeg in 2011: 2.600.015 euro. In 2002: 1.648.574 euro.

En hoe rijk is de Kortrijkzaan?
In 2008 bedroeg het gemiddeld belastbaar inkomen per inwoner 15.764 euro. In de 13 centrumsteden gemiddeld 15.510 euro. We stonden hiermee op de zesde plaats. 10,8 procent van de Kortrijkse bevolking deed een belastingsaangifte van méér dan 50.000 euro. 6 procent tussen 40 en 50.000. 9,5 procent tussen 30 en 40.000.

Kan onze burgemeester misschien wat beter op zijn woorden letten?

Of op zijn cijfers letten?

Het gaat om uitlatingen die Stefaan De Clerck in “Het Laatste Nieuws” van 17 maart deed in verband met onze Kortrijkse gemeentefinanciën.
Die materie is niet zijn sterkste kant, dat weten we.
We checken nog even driedubbel wat hij de lezers van de krant én de plaatselijke persjongen (LPS) wijsmaakt.
Eerlijk gezegd, onze gemeenteraadwatcher ging er bij een eerste lezing ook achteloos aan voorbij…Wie had dit nu verwacht, dat onze burgervader zich op zo’n essentiële punten zou vergissen?

Wordt vervolgd, dus.
Nogmaals checken…

Openstaande en oninbare retributies

Ongeveer 496 burgers mogen zich verwachten aan de komst van een deurwaarder omdat ze – zelfs na een aanmaning – nog altijd geen retributie uit het jaar 2010 hebben betaald. Het gaat in elk geval om 469 facturen voor een totale waarde van 30.207 euro.

Daarnaast zijn er voor dat zelfde boekjaar 2010 nog 582 facturen gewoon oninbaar. 372 daarvan slaan op niet betaald vervoer van het Hulpcentrum (brandweer). Waarde: 12.300 euro. De overige 210 facturen zijn voor 16.898 euro oninbaar.
Waarom zijn retributies soms niet te innen? Omdat de betrokken persoon overleden is of insolvabel. Of het gaat om een buitenlander. Ofwel is het saldo te klein (minder dan 10 euro) om te vervolgen.

De criminaliteitcijfers 2011 in de politiezone VLAS

Ze zijn nu gekend. Online vandaag verschenen op de website www.pzvlas.be.
Proficiat, want nog nooit zo vlug gebeurd.
Officiële naam van het heel uitvoerige document is “criminaliteitsbeeldanalyse”.

P.S.
De voorziene aprilzitting van de politieraad gaat niet door wegens gebrek aan agendapunten…
Wat voor onzin is dat nu?
In de vorige zitting van maart is een summiere en voorlopige voorstelling gegeven van de criminaliteitsbeeldanalyse, maar zonder bespreking.

De besparingen in de politiezone VLAS (2)

De politiezone zoekt ook naar bezuinigingen in de werkingskosten. Die bedroegen vorig jaar “slechts” 3,59 miljoen maar lopen vooral sinds 2009 behoorlijk snel op. Dit jaar is er voor 3,37 miljoen begroot.
Welke maatregelen zijn er genomen om de werkingskosten te drukken? Heel interessant. Papieren perse rept er niet over.

* Vermindering van de dienstvergoedingen (bijv. voor telefoon): – 24.035 euro.

* Vermindering erelonen en vergoedingen: – 150.700 euro.
(Het gaat hier over vermindering van expertiseopdrachten, het afschaffen van de verbindingsambtenaar op het kabinet van de burgemeester.)

* Vermindering administratiekosten: – 118.500 euro.
– uitstap uit traject Investors in People (- 15.000)
– geen geschiktheidsonderzoek bij aanwerving (- 15.000)
– vermindering aanschaf meubilair (- 30.000)
– vermindering kosten informatica (- 38.500)
– vermindering arbeidsgeneeskundige dienst (- 10.000)
– opzeg aantal abonnementen bibliotheek (- 5.000)

* Vermindering technische kosten: – 55.000 euro.
– minder aankoop functiekledij (- 20.000)
– afschaffen kosten dierenasiel (-35.000)

Totaal van de besparingen inzake werkingskosten: 348.235 euro.
Voor de personeelskosten ging het om een bedrag van 402.387 euro.

De besparingen in de politiezone VLAS (1)

Ziehier de juiste cijfers, en die kunnen afwijken van wat je in de gazetten leest.

Er zijn maatregelen genomen om de personeelskosten te drukken.

* Vier leden van het operationeel kader die dit jaar op rust gaan worden niet vervangen: – 168.811 euro.
* Beperking van de extra-prestaties (bijvoorbeeld toezicht wielerkoersen) door het aantal uren met 2.916 te verminderen: – 64.570 euro.
* Idem voor de weekendprestaties (bijv. voetbalwedstrijden) met 6.156 uren: – 99.107 euro.
* Idem voor de nachtprestaties met 5.549 uren: – 37.234 euro.

Een schijnbesparing is dat men in de begroting 2012 nog geen rekening heeft gehouden met een overschrijding van de spilindex in november. Als die loonsverhoging met 2 procent doorgaat moet er een begrotingswijziging komen voor een bedrag van 32.665 euro.

Niettegenstaande die bezuinigingen liggen de personeelsuitgaven dit jaar hoger dan vorig jaar. We gaan van 19,47 miljoen naar 20,16 miljoen euro.
Die verhoging is deels te wijten aan indexaanpasingen (+ 495.171 euro), de verhoging van de pensioenbijdrage (+167.005 euro).

Het aandeel van de personeelskosten in het budget is bijzonder groot: 83,3 procent.
De politiezone telt nu 261 leden in het operationeel kader (= 257,8 VTE). Dat is het minimum. Daarnaast zijn er nog 55 leden (51.25 VTE) van het administratief en logistiek kader.

In feite zijn er momenteel 12 vacante plaatsen. Om budgetaire redenen worden er slechts vier vacant verklaard.

40 uitklapbare luiertafels

Alweer goed nieuws hier in deze elektronische krant.
Het stadsbestuur is van plan om in de toiletten van een 40-tal stadsgebouwen (sportcentra, musea, dienstgebouwen, ontmoetingscentra, enz.) luiertafels te installeren. Van het type uitklapbaar en aan de muur bevestigd. Zullen dienstig zijn om baby’s tot op de leeftijd van 36 maanden te verversen. Vandaar dat in het bestek bepaald is dat de tafels een gewicht van 100 kg moeten kunnen torsen. Afmetingen: 85 cm x 50 cm.
De oorspronkelijk raming bedroeg 19.360 euro (inclusief BTW). Zeven firma’s werden aangeschreven om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure. Er liepen drie offertes binnen. De firma BOMA uit Antwerpen won met de laagste prijs: 10.019 euro zonder BTW en 12.123 euro met BTW.

P.S.
Als de luiertafels uitsluitend in de damestoiletten komen, dan kunnen we toch wel spreken van discriminatie ten opzichte van de vaders.