Voetlicht op Limelight

Alhoewel u ons zelden zal zien met een T-shirt van “Limelight”, kan ik over deze cultuurtempel geen onvertogen woord over de lippen krijgen.
Je mag er niet aan denken dat je (met al dat verkeer!) voor het zien van een kwaliteitsfilm telkens opnieuw Gentwaarts moet. Voor de stierlijk vervelende toneelspelen die in het huis aan de Persijnstraat wel een keer mogen op de planken komen is er toch een oplossing:
je gaat gewoon kalm (laat je niet intimideren) helemaal achteraan in de zaal zitten om aldus onopgemerkt te kunnen wegvluchten, richting bar. Niet van de trap vallen!
Troost kun je ook altijd vinden in de terecht grensoverschrijdende wereldberoemde copieuze recepties achteraf. Op dat gebied staat Kortrijk op de kaart, elders.

Kunsthuizen zoals Buda, Antigone, de Schouwburg e.d., en ook Limelight brengen op hun website NOOIT enig informatief nieuws over wat er “backstage” gebeurt.
Met “backstage” bedoelen we hier al datgene wat op beleidsmatig en administratief gebied zoal wordt bedacht en al of niet uitgevoerd. Of bedisseld.
Op die culturele VZW-websites lees je bijvoorbeeld nooit enige beleidsnota. Of een meerjarenplan. Verslagen van bestuursvergaderingen ontbreken volledig. Er zijn geen balansen, begrotingen of rekeningen te bespeuren. Kunst !
Nochtans krijgen al die Kortrijkse culturele VZW’s veel gemeenschapsgeld waarover men verantwoording zou kunnen afleggen aan de belastingbetaler.
Ze leven er gewoon van. Terecht begint men hier en daar het woord “cultuurindustrie” in de mond te nemen.
Op de website van Limelight krijgt men in de rubriek PRO (professioneel) bij de termen
“infrastructuur, producties, techniek” enkel dit te lezen: “momenteel geen items in deze categorie“.
Er is zelfs geen item in de rubriek “persberichten”.
Op het publieke “prikbord” is er ook niet de minste toespeling te vinden over het gevoerde beleid.
(Even oppassen: op internet kan men ook een blijkbaar niet echt officiële en verouderde site van Limelight vinden onder http://users.pandora.be/newszine.
Die zou dus best kunnen verdwijnen.)

We moeten het weer allemaal zelf uitzoeken. Het is altijd hetzelfde.
Hoeveel gemeenschapsgeld verwacht Limelight voor het boekjaar juli 2004 tot juni 2005 ?
Er is een stadsubsidie voorzien van 6.000 plus 2.500 euro.
(Volgens mij klopt dat niet. Het College besloot in november vorig jaar nog tot een toelage van 12.142 euro voor elk van de zeven professionele Kortrijkse podiumkunstenorganisaties.)
Van de provincie krijgt men zowat 20.000 euro. Van de LOTTO van VDLA. verwacht men een prijs van 7.500 euro.
Er zou ook een tussenkomst zijn vanuit het “buitenland” (nog E.G. genoemd) van 8.700 euro.
Het grootste deel van de inkomsten bestaat evenwel uit een toelage van de Vlaamse Gemeenschap: 377.419 euro.
Met de “investeringsubsidies” (?) erbij geeft dit een totaal van 426.278 euro aan betoelaging.
Daarnaast zijn er ook nog GESCO-subsidies voor het personeel: 127.687 euro.

Er zijn natuurlijk nog andere inkomsten waarvoor dan de individuele cultuurconsument in de Persijnstraat of de Pentascoop graag opdraait.
Verwachte kaartverkoop (2004-2005) voor de films bijvoorbeeld: 148.000 . De opbrengst van de kaartverkoop podium-kunst is evenwel eerder gering: 12.000 euro. In de foyer is er een omzet van zowat 24.000 euro. Cultuurminnende Kortrijkzanen ! Dat kan beter !

Aan de uitgavenzijde zijn er huurkosten voor allerlei lokalen ten bedrage van zowat 48.000 euro.
Volgens de Limelight-site zijn er momenteel 11 medewerkers, poetsvrouw inbegrepen.
Allerhande bezoldigingen en personeelskosten (ca. 320.000 euro) zijn hiervoor nodig.
Aan reis- en verblijfkosten zal men 9.000 euro besteden. In vergelijking met hetzelfde soort kosten voor “Citizen First” (internetopleiding voor de Kortrijkzanen) absoluut te verwaarlozen.

Maar het is goed hoor.
Er is een positief bedrijfsresulaat (2004-2005) voorzien van ca. 64.000 euro. De “kosten” belopen namelijk ca. 745.000 euro en de “inkomsten” ca. 809.000 euro.

Hoe zit het met de schulden? Er zijn leningen bij Dexia, Interbrew, Barco voor zowat 3,2 miljoen. Handelsschulden voor 1,6 miljoen. RSZ moet nog zowat een miljoen.
Totaal 5,8 miljoen BEF. Dit zijn allemaal prognoses voor midden dit jaar.

Maar het gecumuleerd verlies is opvallend gedaald.
Er was een explosief hoogtepunt in 2001: 10,4 miljoen BEF. Nu nog slechts 1,8 miljoen.
Op de duur begin je hier weer bij al het gebrek aan schatbewaarders te twijfelen of het wel om BEF gaat. JAWEL ! JAWEL !
Wel, dan is dat doenbaar. Daarvoor kan iedereen gaan.
Zeker als de plannen voor een nieuwe VZW BUDA BIS (samen met Beeldenstorm en Dans in Kortrijk) leesbaar blijven en alleszins als de subsidieaanvragen daarrond gaan lukken.
Van de Vlaamse Gemeenschap alleen al verwacht men dan namelijk een toelage van 1.140.000 euro. Het is nu aan Bertje om zijn ding te doen. Hij moet zich wel door de juiste Kortrijkse lobbyisten van Kortrijk laten omringen. Met onze burgemeester c.s. en Spirit aan de zijde moet dit lukken.
Maar over die plannen later meer, in het kader van onze onderzoeksjournalistieke berichtgeving.

Een voetnoot.
Het bestuur van vzw Buda houdt er niet van dat dit soort gegevens naar buiten komt.
(Soms mag je als lid van de Algemene Vergadering geen papieren mee naar huis nemen.)
Diezelfde mensen zijn er zéker wel voorstander van dat toplonen van bedrijfsleiders gepubliceerd worden en dat politici hun al of niet bezoldigde mandaten (en beroepen en ambten) moeten kenbaar maken in het Staatsblad. Bijvoorbeeld een mandaat bij Limelight zelf.
Politici dienen tevens een vermogensaangifte te doen bij het Rekenhof.
En nogmaals. Het is de verdomde plicht van VZW’s die drijven op overheidsgeld – en daarzonder niet eens zouden bestaan – om hun boeken open te gooien voor de burgers die wel degelijk bereid zijn om met hun belastinggeld tegelijk veel zin en onzin te betalen. De meeste mensen zijn goed.

Waar gaat uw belastinggeld naartoe?

Kortrijkse grootouders die ‘s zomers hun kleinkinderen zien spelen in de zandbak op de Grote Markt denken er (vertederd als ze zijn) niet altijd aan dat zij dat spel zelf hebben betaald.
Met belastinggeld. (Nu ja, oudjes hebben centjes genoeg. Al die opa’s en oma’s ook in de stad. Ge zoudt er iets van krijgen.)
Die zandbak is dus g̩̩n gratis cadeau van schepen Bral, alhoewel hij daar Рervaringsdeskundig -voorbijwandelend wel eens die indruk durft te wekken. Je ziet hem glunderen.
Dit alles even ter inleiding.

In 2003 kreeg de stad van ons allen 52,4 miljoen euro aan fiscale ontvangsten. Per kop (baby’s inbegrepen) betaalden we voor al wat het stadsbestuur aan goeds voor ons deed uiteindelijk zelf 699,9 euro. Sommigen zeggen 658 euro, maar we gaan daar nu niet over zaniken.
Ik hou het veiligheidshalve bij 700 euro per kop. Soms ook capita genoemd. Men kan daar al iets mee doen. (In 2000 – het begin van de legislatuur- was dat nog 583 euro per inwoner.)

Waaraan besteedden wij die 700 euro zoal, in 2003?
Per inwoner woog er een schuld op onze schouders van 155 euro.
Het grootste deel van onze portemonnee ging daarna naar de politie. 144 euro. (Dat is niet meer dan in andere centrumsteden.)

Daarna ging het meeste geld (138 euro) naar de “sociale zekerheid en bijstand”.
Zeg maar het OCMW. Andere centrumsteden doen het hier met minder. Vergelijk ook met 2000. Toen kreeg de sociale bijstand van schepen Frans Destoop nog 100 euro.
Aan pure “sociale hulp” buiten het OCMW gaven we nog altijd per inwoner 21 euro.

“Volksontwikkeling en kunst” krijgt veel van ons: 126 euro. Het stadsbestuur gaat daar zeer fier over, dat wij dit allemaal zo belangeloos doen. Intussen niet vergeten dat in die rubriek ook de uitgaven voor sport zitten (het voetbal kost ons zéér veel geld) en zelfs, eigenaardig genoeg, ook een bepaalde groenaanleg.

Wat hebben we nog? Betaald, zonder het te weten.
Per kop hadden we voor de algemene adminstratie 99 euro en voor de algemene diensten 55 euro over. Samen is dit toch 154 euro. Die personeelskosten nietwaar.
Voor “ontsmetting, reiniging en huisvuil” gaven we elk afzonderlijk aan schepen Philippe De Coene 84 euro. In tegenstelling tot wat we dachten boert hij hier althans niet goed vooruit. In 2000 kreeg hij van ons ongeveer hetzelfde bedrag.
Voor “verkeer, wegen en waterlopen” hadden we elk 77 euro over.
In het verkiezingsjaar 2000 was dit véél meer: 108 euro.
De brandweer kostte ons 42 euro. Voor dat jaar merkelijk minder dan in andere steden, maar dat kan aan toevallige zaken liggen.
“Huisvesting en stedebouw” kreeg 19 euro. In het verkiezingsjaar 2000 ging het om 35 euro !
Het onderwijs kostte ons allemaal netto 6,4 euro. Daarvan gaat het meeste (5 euro) naar de Academie en het Conservatorium.

En de kerkfabrieken zult u nu vragen?
Wel, die gaven alle Kortrijkzanen apart – gelovig of niet – 15,3 euro.
Andere centrumsteden zijn minder godsvruchtig: daar volstaat zowat 10 euro aan netto-uitgaven voor de eredienst.
De bibliotheek krijgt (naast ons lidgeld) netto 11 euro.

Tenslotte.
Van het gemeente- en stedenfonds ontvingen we elk persoonlijk in onze portemonnee niet minder dan 317 euro.
In de rubriek van de rekening “handel en nijverheid” hadden we ook een overschot (thuis gekregen) : ieder van ons kreeg netto 112 euro. Te wijten aan dividenden van intercommunales zoals Gaselwest.
We moeten niet klagen.

Besluit.
Aan de uitgavenzijde blinkt onze stad (dat zijn wij allemaal afzonderlijk) uit voor de posten eredienst en volksontwikkeling. Maar dat laatste slaat zoals gezegd vooral op sport. We zijn daar heel gul in, tot meerdere glorie van bepaalde schepenen.
We maken soms ook wel zotte kosten. Aan rechtsgedingen bijvoorbeeld. Aan erelonen voor externen. Aan toelagen voor Lille-2004. Aan erosiebestrijding. Aan Buda-kunsteneiland. Aan het zogenaamd opfrissen van onze website. (Dat laatste duurt nu al jaren en men is er nog mee bezig.) Verplaatsingen naar Cebu en omgekeerd. Oezbekistan!

Aan de inkomstenzijde doen we het alleszins goed met de Fondsen. En met de tarieven van de personenbelastingen en de grondlasten natuurlijk ook.

Au fond moet je daar allemaal niet echt op letten. We hebben het hier goed.

Hoe gratis zijn die gratis internetopleidingen ? (2)

In een vorige gratis les van 15 januari laatsleden hebben we via deze weblog geleerd dat het project “Citizen First” over vier jaar gespreid waarschijnlijk meer dan 1 miljoen euro zal vergen. En dat dit “dichten van de digitale kloof” de stad geen cent gaat kosten. Integendeel: nog “opbrengsten zal generenen”. Men verwacht namelijk vanuit Europa een subsidie van 340.800 euro.
Het project voorziet ook in het plaatsen van zogenaamde internetkiosken. Hoeveel er dat uiteindelijk zullen zijn is nog niet helemaal bekend. In den beginne dacht men aan een twintigtal. Nu eerder aan acht “duo’s”. Men is een namelijk een beetje geschrokken van de prijs.
Het is ten andere ook zo dat de reeds geplaatste apparatuur (men is ermee begonnen in oktober vorig jaar) voor een deel is betaald vanuit een bestaand budget uit een vroeger door de stad aangegaan ICT-raamcontract met de firma Dolmen. (Het totale ICT-budget van de stad, zo overeengekomen in juli 2001, bedraagt net geen 3 miljoen euro.)

Intussen zijn de eerste facturen voor de gratis internetopleiding van Kortrijkzanen binnen.
Het begeleidend drukwerk voor de promotie van die internetopleidingen heeft aan drukwerk alleen 4.095 euro gekost.
De lessen worden voor een deel gegeven door “Mentor”. Dat is een VZW die eigenlijk bedoeld is voor de opleiding van “mindergeschoolden” in het algemeen. Eigenlijk in het bijzonder. “Risicogroepen” met name. Vroeger is die VZW onder een andere naam ten onder gegaan in dubieuze financiële omstandigheden. De vereniging zonder winstoogmerk is beetje te beschouwen als een mantelorganistie van de plaatselijke christendemocratie. En werkzoekend.
(Onthoud die naam.)
Dat ziet er niet goed uit voor die firma. Want voor het schooljaar 2005-2006 is het stadsbestuur van plan om een offerte uit te schrijven voor een mogelijke deelname van andere geïnteresseerde organisaties.
(Net iets voor Syntra-West?)
En voor het tweede opleidingsgedeelte van cursisten is het stadsbestuur van plan om dit toe te vertrouwen aan de VDAB, met de hoop om aldus nieuwe subsidies in de wacht te slepen, ditmaal van het Ministerie van Arbeid. Als het zover komt zullen we niet laten van dit te berichten.
Iedere Frank telt hier.

Voor september en oktober van vorig jaar heeft “Mentor” een factuur ingediend van 11.605 euro. Voor de ene maand november verwacht men nog een factuur van niet minder dan 9.576 euro. Intussen heeft de VZW zijn eenheidsprijs per groep cursisten laten dalen van 798 euro naar 731 euro. Dat maakt dat men voor december 2004 tot eind juli van dit jaar voor 90 groepen cursisten een factuur mag verwachten van 65.790 euro.
Nu, dat ziet er voor “Mentor” toch niet zo slecht uit. Ooit heeft het stadsbestuur aan die VZW in één keer 172.000 euro beloofd voor hun gratis opleiding. (Er was toen blijkbaar nog geen sprake van een offerte.)

Van de VDAB verwacht men een factuur van 18.500 euro. Het is niet helemaal duidelijk over welke voorbije maanden dit gaat. De eenheidsprijs per groep (30?) is hier minder dan bij “Mentor”: 630 euro.

Het ontmoetingscentrum van Heule heeft een drankje aangeboden aan de cursisten. Dat kostte 1.600 euro. Volgende drankjes aldaar zullen tot eind juli 8.500 euro kosten.
Electoraal komt dit goed uit.
Inmiddels is de opleidingscapaciteit van “Citizen First” uitgebreid. Zonder offerte. Er is nu ook een mobiele klas ingeschakeld. In een bus van een bedrijf uit Bellegem. De bus is volledig uitgerust met portables en er is ook een koffiebar aanwezig. En dat komt goed uit: de chauffeur is tegelijk ICT-lesgever.
De eenheidsprijs per groep is hier 1.270,50 euro nauwkeurig. Onkosten zoals papier en inkt en verplaatsing inbegrepen. Voor 45 groepen zal de factuur 67.000 euro bedragen. Wel te verstaan: tot eind juli. Voor de lessen van september tot november 2004 heeft de bus alreeds 14.769 euro aangerekend.

Zo.
Nu weet u het ook.
Te onthouden blijft dat volgens het CBS alles door Europa wordt betaald. Niet door ons, Kortrijkzanen. U had dat nog niet door? Dat is pas solidariteit. Herverdeling !
Profiteer ervan, zolang het nog kan.

P.S.
De ICT-schepen zegt dat het allemaal niet waar is wat er hier staat. Dan moet hij de notulen van het Schepencollege maar niet goedkeuren. Of aanvullen. Of zelf beter redigeren. Ik lees wat er staat. Alles is gewoon afgeschreven. Men zou die notulen ook op de website van de stad kunnen publiceren. Dan moet ik het hier niet allemaal zelf doen.

Collegialiteit in het College

Zelden of nooit gezien.
Op de vergadering van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 december 2004
waren slechts vier van de acht schepenen aanwezig. Gelukkig was de burgemeester daar nog zodat er toch “collegiaal” beslissingen konden worden genomen.
Er stonden nochtans weer belangrijke zaken op de agenda.
Bijvoorbeeld: het studiecontract voor de heraanleg van de Oude Leiarm, de heraanleg van de historische kern rond het Begijnhofpark.

Iets anders nog.
Normaliter wordt er in een College nooit gestemd.
Wanneer een punt op de agenda komt zijn eventuele meningsverschillen al weggemasseerd.
In het CBS van 2 maart 2004 deed er zich niettemin zulk een volstrekt unieke gebeurtenis voor.
Er was een geheime stemming over het betaalbaar stellen (de kostprijs) van een factuur !
Het ging over advertenties geplaatst door “Universal Communications” voor de vacatures van een stafmedewerker samenlevingsopbouw en buurtjeugdwerker (4.335 euro) en die van een architect en erfgoedcoördinator (ook 4335 euro).
De goedkeuring was uiteindelijk toch eenparig. Er was slechts één schepen afwezig.
Het gebeurt eigenlijk nooit dat er gestemd wordt over het betaalbaarstellen van facturen.
Als ambtenaren de zaak viseren met de melding “juist bevonden”is daarmee de kous af.
Wat was er hier aan de hand?

Hoe gratis zijn die gratis internetopleidingen ? (1)

De zogezegd gratis computer- en internetopleidingen voor Kortrijkzanen zijn een onverhoopt succes.
In die mate zelfs dat de ICT-schepen Philippe De Coene november vorig jaar via de pers liet weten dat hij Vlaams minister van Arbeid Frank Vandenbroucke zou aanspreken om bijvoorbeeld via de VDAB nog wat méér geld voor de cursussen uit de brand te slepen. Want, zo zei de schepen, er is via de voorziene Europese subsidies slechts geld te rapen voor de opleiding van 2.400 cursisten en er zijn al 3.700 Kortrijkzanen ingeschreven. Van die démarche bij de minister is intussen niets meer vernomen.

Dat schijnbare geldtekort moet nu maar even uitgelegd worden.
Daarom eerst een beetje voorgeschiedenis.
Het Kortrijkse project “dichten van de digitale kloof” kadert in een Europees grensoverschrijdend actieprogramma (Interreg III -B-NWE) met als naam “Citizen First“.
Dat project loopt over vier jaar en omvat alhier twee luiken :
1) het plaatsen van internetkiosken en
2) de gratis basisopleidingen computer en internet.

In oorsprong dacht het stadsbestuur hiervoor een budget te voorzien van 369.200 euro, maar dit werd opgetrokken tot ietwat meer dan 700.000 euro omdat men een hoop Europese subsidies voorzag. Meer speciaal: 513.600 euro.
Nu even opletten.
De verhoopte Europese subsidie is intussen zeker al tweemaal naar beneden bijgesteld.
De EU zou een subsidie van 354.000 euro hebben goedgekeurd op 24 juni 2004. Maar de laatste berichten (notulen van 21 december 2004) van het College van Burgemeester en Schepenen dateren de goedkeuring van het project plots op 12 september 2004. En het gaat nu slechts over een “principeakkoord” met een subsidie van 340.800 euro. Dit is 13.200 euro minder dan gehoopt en zelfs 172.800 euro minder dan helemaal aan het begin werd vooropgesteld.

Dit bedrag is als ontvangst nog altijd nergens te bespeuren in de stadsbegroting.
In de begroting van vorig jaar doken er aan de uitgavenzijde wel al voor 112.000 euro werkingskosten op.
Met name receptiekosten voor niet minder dan 1.600 euro. Reiskosten (!) : 3.000 euro. Erelonen: 71.000 euro. Prestaties van derden: 35.900 euro.

Intussen is het financieel plaatje ten opzichte van de oorspronkelijke gegevens alweer helemaal veranderd, overigens zonder dat de gemeenteraad hieromtrent wordt ingelicht.
Volgens het CBS van 21 september 2004 zal men voor het gehele Kortrijkse project méér dan
1 miljoen euro nodig hebben. Nauwkeurig: 1.069.000 euro. Dat is zowat 300.000 euro meer dan oorspronkelijk werd gebudgetteerd.

Interessant om te zien is dat de kostprijs van het project “Citizen First” in de andere deelnemende Europese steden of regio’s veel minder hoog oploopt: tussen 706.000 en 744.000 euro.
In Ieper bijvoorbeeld gaat het om 723.000 euro. Bij de regionale overheid Eindhoven slechts om 706.000 euro. Bij de Cambridge County Councel (UK) om 715.000 euro.

Waarom heeft Kortrijk zoveel geld nodig voor het “dichten van de digitale kloof”?
Dat vergt enige uitleg.
In Kortrijk voorziet men voor “reizen en accomodatie” van personen (ambtenaren) die met het project bezig zijn 70.000 euro. Jawel: 2,8 miljoen BEF. Bij de andere Europese partners wordt er maximaal voor 40.000 euro rondgecrosst. (Heeft dit project dat met name de digitale kloof wil dichten dan geen weet van het bestaan van videoconferenties?)
In Kortrijk voorziet men voor “meetings, seminaries en publiciteit” 110.000 euro. Bij de andere partners geeft men daar bijvoorbeeld slechts 50.000 euro aan uit.
In Kortrijk kosten zgn. “externe experts en consultanten” voor het project 263.000 euro. Elders maximaal 40.000 euro.
In Kortrijk is er een krediet voorzien voor “uitrusting” van 82.000 euro. Elders maximaal 52.000 euro.
In Kortrijk nog zijn er “algemene onkosten” ten bedrage van 62.000 euro. Elders in Europa bedragen die “onkosten” maximaal 55.000 euro.

Tot daar voor vandaag.
Iedere Kortrijkse positivo-Citizen zal opmerken dat het niet nodig is om voor de Kortrijkse cursisten bijkomende middelen te gaan schooien bij Vlaams minister Vandenbroucke. Er is geld zat als men tenminste wil ophouden met potverteren.

De eerste facturen “Citizen First” zijn inmiddels binnengelopen.
Wordt dus vervolgd en gevolgd.
Want, zo zegt het Schepencollege: “Het engagement in het Europese project Citizen First betekent concreet geen meerkost voor de stad maar genereert extra inkomsten gespreid over vier jaar looptijd.”

Bruisende stad bruist nog altijd niet in de gemeenteraad

Alle gemeentelijke vzw’s hebben op tijd en stond en zoals het hoort vorig jaar december hun begroting en jaarplan 2005 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Plus hun nieuwe beheersovereenkomst 2005-2007 met de stad.
We kunnen dus ongeveer alles weten wat we willen weten van Sportplus, het Groeningeheem, de Kortrijkse Schouwburg, de ontmoetingscentra, de Stedelijke Musea en het Nationaal Vlasmuseum, de stedelijke bibliotheek, Jeugdinfra, het Jeugdontmoetingscentrum, de Warande.
Er is één VZW die ontbreekt op het lijstje, en nog wel een waarmee de burger bijna dagelijks – en ongetwijfeld in gunstige zin – geconfronteerd wordt: ons aller “Bruisende Stad”.
Die vzw ressorteert onder de verantwoordelijkheid van de schepen van Cultuur, subsidiair evenementen, de heer Stefaan Bral.

Het is dus tot op heden nog onmogelijk te zeggen of er weer zand op Grote Markt komt en hoeveel dat gaat kosten.
Geen gemeenteraadslid dat zich daar vragen over stelt.
Geen inwoner ook die weet of er dit jaar een “KoCon Historic Rally” komt. Of hij boterhammen op het Plein zal mogen eten.

Dat is toch curieus. Dat jaarplan en die begroting 2005 van de vzw Bruisende Stad zijn nochtans bij het bestuur al min of meer bekend (soms min of meer goedgekeurd) van in de november-maand 2004.
En toch blijven de officiële documenten uit.

Wat is er aan de hand ?
Hoogstwaarschijnlijk is er onenigheid binnen het College van Burgemeester en Schepenen over de invulling van het beheerscontract tussen de stad en de VZW. Over vragen als wie er wat gaat bekostigen. Over de wijze waarop de VZW al of niet inkomsten kan verwerven. Over de vraag wie wat gaat doen. Over de inbeslagname van het publieke domein door de VZW.
Zoals men weet is er binnen het stadsbestuur ten andere ook een sluimerend conflict gaande tussen de voorstanders van – we houden het eenvoudig – een “elitaire” en een “volkse” bruisende stad.
Het is een soort veenbrand die naarmate de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 naderen nog veel pompiers zal nodig hebben.

Misschien heeft de revisor ook enige bedenkingen over rekeningen en begrotingen.
Het blijft wachten op zijn rapport. (Zullen de gemeenteraadsleden het ook wel consulteren? Vraag!)

Er is nog iets dat alleszins binnen het bestuur van de VZW zelf nu al een hele tijd voor gehakketak zorgt. Ook binnen het College is daar al veel over te doen geweest.
Er zijn namelijk weinig of geen gemeentelijke VZW’s waar bepaalde bestuursleden betaald worden voor hun werk. (Er is wellicht een kleine uitzondering bij het Groeningeheem.)
Normaliter is het allemaal vrijwilligerswerk van ware “civil servants“.

Bij de VZW Bruisende Stad gaat dat anders in zijn werk.
De penningmeester wordt wel betaald. Vroeger geen klein beetje (om van omver te vallen) maar dat is nu herleid tot 1.000 euro. Men noemt dat dan een “vergoeding”.
En er is ook een ambtenaar die bovenop zijn normale wedde en in feite zijn dagelijks werk inzake “evenementen” vanwege Bruisende Stad nog 250 euro per maand krijgt. Hij zou daarenboven nog genieten van een onrechtstreekse participatie (zoveel procent en oplopend) in de bedragen die door Bruisende Stad verworven worden in het kader van sponsoring. Dat kan hoog oplopen hoor.

Ja zeg.
Dat zijn geen normale snoepjes meer die een normaal denkend humanitair ingesteld mens wel degelijk van harte gunt aan de hardwerkende medemens.

Moge de stad hierbij gewaarschuwd worden voor Antwerpse toestanden !

Nu nog een formeel-juridische kwestie.
Een gemeentebestuur dat niet op tijd zijn begroting klaar heeft mag voor dat jaar geen uitgaven doen, tenzij met zgn. “voorlopige twaalfden” die telkenmaande dienen goedgekeurd door de gemeenteraad.
Mag de gemeentelijke vzw Bruisende Stad dit intussen dan wel?
De volgende gemeenteraad gaat door op maandag 14 februari 2005. We zien wel.

Naar een publiek debat over Buda-kunsteneiland ? (1)

De burgemeester houdt niet erg veel van debat (heisa) rondom het Kunsteneiland en/of zijn eigenste privé-vzw “Beeldenstorm”. Dat bleek al in een gemeenteraad van april 2004 toen hij zéér ongaarne antwoord gaf op een aantal concrete vragen vanuit de oppositie.
Vragen die natuurlijk ook leven binnen de meerderheid maar aldaar taboe zijn verklaard.

In burgemeesters opinie is de VZW Buda immers een private VZW waarvan hij – citaat- “niet de hoeder is“. Niettemin heeft de burgemeester nu in de laatste gemeenteraad van 10 januari 2005 laten uitschijnen dat hij een publiek debat, bijvoorbeeld in de gemeenteraad, niet ongenegen is.
Als het van hem afhangt wil hij zelfs ook nog een boekje opendoen over “de vereffening” (iets anders dan impact) van Anno’02. Dat siert hem, dat hij toch nog al die miserie op zijn hals wil halen.
Aan te raden is wel om onze burgervader daar op tijd en stond aan te herinneren. (Van een beloofd debat over het taxi-beleid is ook nog niets in huis gekomen.) En vermeden moet worden dat heel de zaak wordt ondergesneeuwd, bijvoorbeeld door het debat te laten voeren in een zogenaamde “Verenigde Raad”. Die is namelijk niet publiek toegankelijk.

Op gevaar af te worden uitgescholden voor cultuurbarbaar volgen hierna (slechts) enkele punten die in het toekomstige debat ter sprake kunnen komen.
Financiering (van de werking)
De huidige VZW- Buda (opgericht in juli 2003) is geen gemeentelijke VZW. Puur juridisch bekeken is dit ook zo.
Vraag is waarom die vzw dan geregeld ter sprake komt in het College. Zelfs aldaar wordt “geëvalueerd”. (Verslagen daarover worden wel niet genotuleerd.)
Vraag is van welke immateriële steun het Kunsteneiland vanwege de stad geniet of heeft genoten. Bijvoorbeeld onder de vorm van onrechtstreekse bijstand vanwege ambtenaren.
Vraag is van welke materiële steun Buda geniet. Stoelen en tafels bijvoorbeeld.
Vraag is hoeveel financiële steun de stad reeds heeft verleend aan de vzw Buda. Alweer rechtstreeks of onrechtstreeks.
Want die VZW kost geld hoor ! De reële kasbehoeften per maand bedroegen vorig jaar zowat 50.000 euro ! Vijftigduizend euro. Dat is twee miljoen BEF. Per maand!
De burgemeester blijft nu beweren dat Buda volledig door Europees geld wordt gefinancierd.
(Tiens. Niks van de provincie? Niks van de Vlaamse Gemeenschap?)
Dat moet eenvoudig te bewijzen zijn door enige relevante documenten daaromtrent te tonen.
In elk geval kunnen we hier alvast de meest recente bizarre geldstroom vanuit de stad zelf vermelden.
(De ons bekende financieringen en pre-financieringen uit het verleden blijven hier nu even achterwege, anders hebben we nooit gedaan. Schat die maar op minstens 300.000 euro.)
Laatstleden dus, op 5 oktober 2004, heeft het College aan zeven Kortrijkse professionele organisaties uit de podiumsector (waaronder Limelight, Dans in Kortrijk, Happy New Ears) elk 12.142 euro geschonken. Wel te verstaan met de uitdrukkelijke vraag om die toelage door te storten naar de vzw Buda. Samen maakt dit 84.994 euro uit.

Beheersovereenkomst
Het stadsbestuur was van plan om een beheersovereenkomst op te maken met de vzw.
Die zou bijv. betrekking hebben op het gebruik van een heel aantal gebouwen zoals de Pentascoop, de Tacktoren, de Holvoettoren, de Paardenstallen. Waar blijft die (globale) overeenkomst?
En intussen: betaalt de vzw wel huur voor zijn kantoren?

PPS
Ja, hoe zit het daar nu eigenlijk mee? Men had daar veel van verwacht.
Overigens, kan PPS wel met een vzw die zelf al privaat is??

Naar een nieuwe vzw Buda (bis)?
Er komt een nieuwe vzw. Waarschijnlijk bestaat die al virtueel.
Wat is de reden van de oprichting van die nieuwe vzw? Impliceert dit een wending in het hele project en het beleid? Wordt het een gemeentelijke vzw? Wat met de bestaande vzw?

Ach ja, we kunnen zo doorgaan met vragen en zagen.
Luister eens.
Laat ons de gilde der cultuurbarbaren verlaten.
Het Buda-“verhaal” (zo wordt dit in het jargon genoemd) is als een waarlijk bevlogen sprookje heel goed te verdedigen.
Maar nu wel toevallig NIET in onze – in essentie – toch een beetje kleine, gezellige, volkse stad.
Iets als Turnhout bijvoorbeeld. Of Hasselt. Men moet daar niet beschaamd over zijn.
Voor zo’n project is er alhier ter stede geen draagvlak.

Ook prof. Laermans schreef het al in zijn voorstudie, weliswaar voorzichtig : “Momenteel lijkt het lokale draagvlak voor het moeilijker creatiewerk nogal beperkt.” En: “Kortrijk bezit alvast binnen de diverse kunstsectoren ternauwernood een kernpubliek dat als prikkelende klankkast kan fungeren. Dat maakt de stad niet bijster interessant voor kunstenaars.”
En dat moet allemaal niet meer bewezen worden. Zie het vroegere experiment “Kanaal”, zie ‘Anno’02, zie de Tacktoren. Zie de povere opkomst bij Buda-activiteiten in de Paardenstallen.
Prof. Laermans meent dat het eiland-project een “pull-factor” kan zijn voor Kortrijk. Maar er is geeneens een deur om aan te trekken.

Tenslotte nog dit. Met de vele miljoenen euro die in het project dreigen op te gaan
(de vernieuwing van de Pentascoop alleen al zal drie miljoen euro kosten) kon men op cultureel vlak andere dingen doen. “Zijn ding doen.”
Bijvoorbeeld inzake – zeer belangrijk! – educatie, erfgoed, bibliotheken en musea, sociaal-artistieke projecten en amateurkunsten, programmaverbreding, prijzenpolitiek, promotievoering, culturele centra, animatie.
Dit alles dicht bij de mensen.
Maar ja, het is moeilijk bescheiden te blijven.

P.S.
De website www.budavzw.be ligt al geruime tijd stil.

Geen partijpolitiek meer in het stadhuis

Het is gedaan.
Het College van Burgemeester en Schepenen van 28 december 2004 heeft beslist om voortaan
– “principieel” althans – geen publieksactiviteiten van politieke partijen meer toe te laten in het stadhuis. Het stadhuis moet “als een neutraal gebouw” beschouwd worden.
Aanleiding tot deze breuk met de traditie is de aanvraag van het Vlaams Belang om een nieuwjaarsreceptie aldaar (in de Beatrijszaal) te organiseren. Die aanvraag is dus geweigerd.
Wel zal het College toelaten dat dit soort activiteiten toch nog kunnen gebeuren in andere stadsgebouwen. De notulen van het CBS geven niet aan om welke gebouwen het dan eventueel zou kunnen gaan.
P.S.
De VLD ontsnapt nog net aan deze verordening, want een gelijkaardige aanvraag van deze partij kwam enkele weken vroeger, en het CBS ziet nu geen mogelijkheid meer om nog een alternatief aan te bieden.

Raadsleden verdienen nooit genoeg !

We menen het.
Raadsleden die hun werk doen verdienen niet (en nooit) genoeg.
Dit jaar zal een raadslid dat alle maandelijkse zittingen en commissies bijwoont zowat 3.608 euro bruto verdienen. Hierbij gaan we er van uit dat er 11 raadszittingen per jaar zijn en evenveel commissievergaderingen. Per vergadering zal er een (nog niet-geïndexeerd) bedrag van 164 euro (bruto) presentiegeld uitbetaald worden.
Daar moet natuurlijk de bedrijfsvoorheffing van afgetrokken worden.
Normaliter bedraagt die voor een eerste schijf tot 500 euro 27,35 procent. Van 500,01 euro tot 650 euro is dit 32,30 procent en boven 650 euro 37,35 procent.
Dat laatste procent op de bovenste schijf is zwaar om te dragen.
Een normaal aanwezig raadslid kan zich dus dit jaar aan ca. 2.319 euro netto verwachten.

Is dat veel?
We bekijken dat even per uur vergaderen.
Laat ons zeggen dat een commissievergadering een half uur duurt.
(Soms is dit slechts 7 minuten want heel vaak maken raadsleden niet de minste bemerkingen bij de agendapunten.)
Dat levert, laat ons zeggen, 6 uren op aan commissievergaderingen.
De duur van een gemeenteraad is natuurlijk sterk afhankelijk van de “zwaarte” van de agendapunten en de aandacht die de raadsleden daaraan willen besteden. Laat ons een (goed) gemiddelde van 4 uren per zitting nemen. Dat maakt een totaal uit van 44 uur per jaar aan raadszittingen.
We komen hiermee samengeteld aan een gemiddelde van 50 uren vergaderingen in het stadhuis.
Voor dit alles krijgt een raadslid dus netto per uur niet eens 50 euro.
Dat is geeneens het dubbele van wat een kuisvrouw in het zwart kan verdienen.

Veel raadsleden nu doen buiten die vergaderingen wel gewoon niets ter voorbereiding van de gemeenteraad. Gaan bijvoorbeeld niet eens de dossiers bekijken en weten die zelfs niet liggen.
Een uiteraard moeilijk in te schatten aantal raadsleden gaat ook zelden of nooit naar de maandelijkse fractievergadering van de partij. Zij die daar wel naartoe gaan moeten daarvoor toch ook wel algauw één à twee uur voor uittrekken, de borrelpraat achteraf niet meegeteld.

Ook tijdens de raadszittingen wordt er niet altijd gewerkt. Eén iemand zit soms zelfs op zijn eigen PC-laptop te tokkelen. Een ander leest zijn krant. Nog iemand maakt papieren vliegertjes. Er wordt ook nogal wat afgebabbeld, vooral op de laatste en voorlaatste rij links. Sommigen zitten nog smakelijk te eten, maar dit bizarre tijdsgebruik is de laatste maanden wel wat afgenomen.

Maar goed.
Een raadslid dat zich terdege op de gemeenteraad voorbereidt heeft absoluut tijd tekort.
De pure aandachtige lectuur van de agenda en de memorie en bijhorende documenten duurt algauw gemiddeld een paar uren.
En wie in de dossiers van de gemeenteraad gaat snuffelen (ze zijn niet zelden één meter hoog) om een of andere tussenkomst voor te bereiden kan zich daar echt een hele dag tot zelfs een halve of een hele week mee bezighouden.
Er is ook de mogelijkheid om vragen en voorstellen in te dienen. Ook hiervoor is veel voorbereidend werk nodig. (Een jammerlijk neveneffect is dat men dan geen aandacht meer besteedt aan de echte agendapunten van het College.)

Besluit.
Een raadslid dat gepassioneerd en serieus bezig is met de Kortrijkse politiek verdient werkelijk véél te weinig. U mag gerust stellen dat men daar al zijn vrije tijd kan aan opofferen.
Zeker als daar dan nog enkele – al of niet bezoldigde – mandaten bijkomen.
En dan hebben we het nog niet over de talloze bij te wonen recepties.
Maar dat is een andere zaak.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert